pinyin


In this lesson you will learn how to phonetically read pinyin.  Once you are able to read pinyin you will be able to read the Mandarin pronunciation of any Chinese character since every Chinese character corresponds to pinyin.  Not only that but once you know pinyin you should be able to type Chinese characters since most input keyboards uses pinyin to show you the character you want.

Download (PDF, 101KB)

Tones

Hanzi

Pinyin

Recording

Pitch contour  Meaning

Just like you say…

 妈  
high level  “mother”  ah…
 麻  má
high rising “hemp”  Huh?
 马  mǎ
 low falling-rising  “horse”  Really?
 骂  mà
high falling  “scold”  Hey!
 吗  ma
 question particle

Consonant & Vowels

Letter English Word Example 1 Example 2
b
bay
p
pay péi
m
may
mén
f
fair
fèn
d
day duō
dāng
t
take
tiān
n
nine
l
lay lán
lǎo
g
grey gāi
gōng
k
kay
kaò
h
hay  hái
 Huáng Hé
j
jeep  jiē
jiā
q
cheer  qián
 qiē
x
she  xiān
xièxie
zh
junk  zhaō
 zhěng
ch
church  chángcháng
 chéng
sh
shirt  shì
 shū
r
leisure  rén
 ròu
z
 reads zaì
zǎn
c
 hats cǎo
s
 say sān
sòng
y
 yea yǎn
yéye
w
 way wèn
 wǔ
a
father
o
poor
e
British “her” zhè
chē
i
see
u
rude
zhú
ü
er
are èr
ér
ai
eye hái
baǐ
ei
eight méi
geǐ
ao
now hǎo
zaō
ou
oh doū
zhoū
an
can sǎn
wǎn
en
lend wén
fěn
ang
long wàng
tāng
eng
won’t zhèng
céng
ong
ding-dong zhōng
sòng
ia
Asia jiā
xià
ie
yes jiē
qiē
iao
yeowl qiǎo
jiāo
iu
yoke jiù
liú
ian
yen tiān
diǎn
in
in qīn
jìn
iang
e+yang liáng
xiǎng
ing
sing tīng
bìng
iong
German Jünger xióng
qióng
ua
guano huà
zhuā
uo
wall guó
cuò
uai
wife kuaì
guaǐ
uan
one yuán
zhuǎn
un
went cùn
kǔn
uang
oo+ahng zhuàng
guǎng